ارزان سرای گل بانو مراغه
تلفن: ۳۷۲۵۳۸۸۳ – ۰۴۱
همراه: ۰۹۱۴۱۲۱۲۲۶۵
آدرس: آ.ش، شهرستان مراغه، خیابان موسوی، جنب ساختمان سهند ۲، ارزان سرای گل بانو